PRIMARIA COMUNEI FRECATEI

Judetul Tulcea

CONSILIUL LOCAL

   Consiliul Local al comunei Frecatei este format din urmatorii membrii:

          1.  NAIMAN MARIAN - Primar
          2.  MITU PAUL - Viceprimar
          3.  ARAGEA DUMITRU
          4.  BURCUS NICOLAI
          5.  CALENIC PETRE
          6.  CASIAN MARIN
          7.  CERGAU STEFAN
          8.  DESPINA VIORICA
          9.  DUMITRACHE STELA
        10.  IORGA VIRGIL
        11.  MOROIANU GHEORGHE
        12.  MITU PAUL
        13. PATRASCHU GHERGHINA
        14. TANASE VASILE
        15. TUDOR ION

       

Fisiere:

» 2015
» HCL nr. 1/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Frecatei, judetul Tulcea pentru perioada ianuarie - martie 2015
» HCL nr. 2/2015 privind aprobarea utilizarii excedentului din anii precedenti pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare
» HCL nr. 3/2015 pentru modificarea HCL nr. 08/2013 privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes
» HCL nr. 4/2015 pentru modificarea contractului cadru de furnizare a serviciului de alimentare cu apa potabila aprobat la nivelul comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 5/2015 privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2014
» HCL nr. 6/2015 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, pentru luna decembrie 2014
» HCL nr. 7/2015 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2015, catre Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii
» HCL nr. 8/2015 privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Frecatei, pentru anul scolar 2015-2016
» HCL nr. 9/2015 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Frecatei, pentru perioada iunie ‐ decembrie 2014
» HCL nr. 10/2015 cu privire la aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi mici si Mijlocii-SA IFN pentru proiectul Dotarea serviciului comunal de utilitati publice, intre
» HCL nr. 11/2015 privind insusirea limitelor hotarului Unitatii Administrativ Teritoriale ale Comunei Frecatei precum si recunoasterea proceselor verbale de delimitare
» HCL nr. 12/2015 privind insusirea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 13/2015 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 14/2015 privind vanzarea prin incredintare directa a unui teren apartinand domeniului privat al Comunei Frecatei in suprafata totala de 1.735 m.p. avand nr. cad. 32257, C.F. 32257, situat in T 3, Cc 4, lot 6, aferent constructiei pe care o de
» HCL nr. 15/2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, pentru luna ianuarie 2015
» HCL nr. 16/2015 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Frecatei, judetul Tulcea pe anul 2015
» HCL nr. 17/2015 privind aprobarea devizului general, actualizat al proiectului de investitie Modernizare 1,3 km (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir Cataloi
» HCL nr. 18/2015 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.222 m.p., situat in intravilanul comunei, T 3, Cc 4, Lotul nr. 10, apartinand domeniului privat al comunei Frecatei, judetul Tulcea, in vederea cons
» HCL nr. 19/2015 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.220 m.p., situat in intravilanul comunei, T 3, Cc 4, Lotul nr. 11, apartinand domeniului privat al comunei Frecatei, judetul Tulcea, in vederea cons
» HCL nr. 20/2015 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.220 m.p., situat in intravilanul comunei, T 3, Cc 4, Lotul nr. 12, apartinand domeniului privat al comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 21/2015 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.220 m.p., situat in intravilanul comunei, T 3, Cc 4, Lotul nr. 13, apartinand domeniului privat al comunei Frecatei, judetul Tulcea
» HCL nr. 22/2015 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica a unui teren, in suprafata de 16.644 m.p., situat in T 3, P Cc 4, Lot 2, apartinand domeniului privat al Comunei Frecatei
» HCL nr. 23/2015 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica a unui teren, in suprafata de 13.130 m.p., situat in T 3, P Cc 4, Lot 1, 3, apartinand domeniului privat al Comunei Frecatei
» HCL nr. 24/2015 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica a unui teren, in suprafata de 6.740 m.p., situat in T 5, P Cc 108, Lot 1, apartinand domeniului privat al Comunei Frecatei
» HCL nr. 25/2015 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica a unui teren, in suprafata de 11.407 m.p., situat in T 5, P Cc 108, Lot 2, apartinand domeniului privat al Comunei Frecatei
» HCL nr. 26/2015 privind stabilirea dreptului de superficie in favoarea FEDERALCOOP TULCEA, Societatea Cooperativa de Consum de Gradul 1, proprietara a unei cladiri amplasate pe suprafata de teren de 1.363 mp, apartinand domeniului privat al comunei F
» HCL nr. 27/2015 privind aprobarea devizului general, actualizat al proiectului de investitie Modernizare 0,7 km (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir Frecatei
» HCL nr. 28/2015 privind concesionarea fara licitatie publica a unui spatiu medical din imobilul Dispensar uman Cataloi
» HCL nr.29/2015 privind abrogarea HCL nr. 8/2011 de stabilire a criteriilor pentru evaluarea veniturilor obtinute din utilizarea si vanzarea bunurilor mobile si imobile, precum si din activitatea de crestere si vanzare a animalelor din gospodariile po
» HCL nr. 30/2015 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2015, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior
» Anexa 1 la HCL nr. 30/2015
» HCL nr. 31/2015 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 500 m.p., situat in intravilanul comunei, T 37, Cc 1526/1, apartinand domeniului privat al comunei Frecatei, judetul Tulcea, in vederea construirii un
» HCL nr. 32/2015 privind stabilirea unor masuri de administrare a drumurilor de exploatere de pe raza comunei, proprietate publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale Frecatei
» HCL nr. 33/2015 privind constituirea comisiei de analiza si verificare a suprafetelor de teren a izlazului comunal, situat pe raza unitatii administrativ teritoriale, proprietate privata a comunei Frecatei, exploatate prin concesiune de catre Asociat
» HCL nr. 34/2015 privind aprobarea devizului general, actualizat al proiectului de investitie Modernizare 1,3 km (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir Cataloi
» HCL nr. 35/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Frecatei, judetul Tulcea pentru perioada aprilie - iunie 2015
» HCL nr. 36/2015 privind rectificarea bugetului pe anul 2015
» HCL nr.37/2015 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei si avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
» HCL nr. 38/2015 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, pentru lunile februarie si martie 2015
» HCL nr. 39/2015 privind aprobarea conditiilor, situatiilor de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2015
» HCL nr. 40/2015 privind aprobarea intocmirii documentatiilor tehnico-economice si a expertizei tehnice pentru realizarea proiectului de investitie "Modernizare si reabilitare podet de pe strada Garii (DC 55) [...]
» HCL nr. 41/2015 privind aprobarea utilizarii de catre SC Telekom Romania Communication SA a unei suprafete de teren din domeniul public al comunei Frecatei, in vederea realizarii proiectului Ro-NET [...]
» HCL nr. 42/2015 privind stabilirea cuantumului sumelor achitate de solicitanti in vederea eliberarii atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol [...]
» HCL nr. 43/2015 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 324.604 lei, in conformitate cu prevederile OUG Nr. 2/2015 [...]
» HCL nr. 44/2015 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015
» HCL nr. 45/2015 privind includerea UAT Comuna Frecatei in teritoriul eligibil LEADER acoperit de Parteneriatul "Grup de Actiune Locala Razim" Tulcea [...]
» HCL nr. 46/2015 privind aprobarea contractarii unor servicii de instructaj dansuri pentru copii din localitatile aferente comunei Frecatei
» HCL nr. 47/2015 privind mutarea CMI dr. Leahu Teodor in cladirea Dispensarului uman Cataloi
» HCL nr. 48/2015 pentru aprobarea procedurii privind acordarea inlesnirii la plata a taxei speciale de divort pe cale administrativa
» HCL nr. 49/2015 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, pentru luna aprilie 2015
» HCL nr. 50 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 3047/16.05.2015, incheiat intre Consiliul local al comunei Frecatei si CN Posta Romana SA
» HCL nr. 51/2015 privind aprobarea inchirieii prin licitatie publica a unui spatiu din imobilul situat pe Str. Principala Nr. 29 din localitatea Cataloi [...]
» HCL nr. 52/2015 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu din imobilul Dispensar uman Posta din localitatea Posta, apartinand domeniului public al comunei Frecatei, in vederea infiintarii unei farmacii
» HCL nr. 53/2015 privind aprobarea preluarii dreptului de inscriere de la dl. Cergau Costel, titular al contractului de inchiriere nr. 05/I/10.04.2015, catre dl Moroianu Nicu
» HCL nr. 54/2015 privind modificarea si completarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 01/C/18.03.2015 incheiat intre Consiliul local al comunei Frecatei si CMI dr. Dobre Catalin
» HCL nr. 55/2015 privind modificarea si completarea listei de investitii pe anul 2015
» HCL nr. 56/2015 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei, Jud. Tulcea, precu si a personalului contractual
» HCL nr. 57/2015 privind atestarea apartenentei la domeniul public si acordul inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru o parcela de teren in favoarea comunei Frecatei, Jud. Tulcea
» HCL nr. 58/2015 privind aprobarea completarii Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Frecatei in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunic
» HCL nr. 59/2015 privind aprobarea utilizarii de catre SC Telekom Romania Communications SA a unei suprafete de teren de 10 mp din terenul aferent pietei agroalimentare, loc. Telita, apartinand domeniului public al comunei Frecatei
» HCL nr. 60/2015 privind achizitionarea a doua pompe de apa cu instalatia aferentapentru puturi din localitatile Frecatei si Cataloi
» HCL nr. 61/2015 privind contractarea unei lucrari pentru denisiparea a doua puturi din localitatea Frecatei si Cataloi
» HCL nr. 62/2015 privind aprobarea reabilitarii casa pompelor put forat Frecatei si retea de aductiune apa
» HCL nr. 63/2015 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice in fazele PT si DTAC pentru obiectivul de investitii "Reparatie retele de distributie si aductiune a apei potabile com. Frecatei, Jud. Tulcea" [...]
» HCL nr. 64/2015 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015
» HCL nr. 65/2015 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, pentru luna mai 2015
» HCL nr. 66/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Frecatei, Jud. Tulcea pentru perioada iulie - septembrie 2015
» HCL nr. 67/2015 privind aprobarea cesiunii dreptului de concesiune asupra terenului care face obiectul Contractului de concesiune nr. 6065/20.09.2013
» HCL nr. 68/2015 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Frecatei, pentru perioada ianuarie - iunie 2015
» HCL nr. 69/2015 privind inchirierea autovehiculului special UNIMOG, respectiv stabilirea taxei speciale de inchiriere
» HCL nr. 70/2015 privind reorganizarea "Serviciului de Alimentare cu apa" sub autoritatea Consiliului Local al comunei Frecatei
» HCL nr. 71/2015 privind aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu apa al comunei Frecatei, caietului de sarcini si a contractului de furnizare a serviciilor de alimentare cu apa
» HCL nr. 72/2015 privind aprobarea inventarierii in inventarul domeniului privat al comunei Frecatei a unui teren din intravilanul localitatii Telita, comuna Frecatei, Jud. Tulcea, precum si stabilirea destinatiei de loc parcare
» HCL nr. 73/2015 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, pentru luna iunie 2015
» HCL nr. 74/2015 privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Legii nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice
» HCL nr. 75/2015 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice in fazele PT si DTAC pentru obiectivul de investitie "Reparatie retele de distributie si aductiune a apei potabile com. Frecatei, Jud. Tulcea [...]
» HCL nr. 82/2015 privind achizitionarea unui sistem de supraveghere video pentru obiectivul Camin Cultural Posta
» HCL nr.83/2015 privind stabilire amplasament pentru amenajare Piata agroalimentara in localitatea Cataloi
» HCL nr. 84/2015 privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea [...]
» HCL nr. 85/2015 privind achizitionarea centrala termica mixta pentru dotarea Scolii Gimnaziale Frecatei situata pe strada Principala nr. 67, localitatea Frecatei
» HCL nr. 86/2015 privind notificarea doamnei Ghioc Maria la exprimarea optiunii acesteia de cumparare a terenului in suprafata de 1.363 mp [...]
» HCL nr. 87/2015 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice in fazele P.T. si D.T.A.C. pentru obiectivul de investitie " Modernizare sant pentru preluare ape pluviale , realizare podete strada italiana, localitatea Cataloi "
» HCL nr. 88/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local, localitatea Frecatei, judetul Tulcea, pe perioada octombrie-decembrie 2015
» HCL nr. 89/2015 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local Frecatei in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Frecatei, pentru anul scolat 2015-2016
» HCL nr. 90/2015 privind stabiliarea unor masuri de colectare a sumelor ce reprezinta pretul apei potabile consumate, furnizata prin serviciul public de alimentare cu apa a comunei Frecatei
» HCL nr. 91/23.10.2015 privind alegerea presedintelui sedintei ordinare din 23 octombrie 2015
» HCL nr. 92/23.10.2015 privind stabilirea dreptului de superficie in favoarea FEDERALCOOP TULCEA, Societatea Cooperativa de Consum de Gradul I, proprietara a unei cladiri amplasate in localitatea Cataloi pe suprafata de teren de 1.318mp
» HCL nr. 93/23.10.2015 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.878 mp situat in tarla 41, parcela A1267 apartinand domeniului privat al Comunei Frecatei
» HCL nr. 94/23.10.2015 privind vanzarea cu drept de preemtiune a unui teren apartinand domeniului privat al Comunei Frecatei in suprafata totala de 1.363 m.p. [...]
» HCL nr. 95/23.10.2015 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015
» HCL nr. 96/23.10.2015 privind stabilirea cresterilor salariale ce se acorda angajatilor din statul de functii si organigrama comunei Frecatei
» HCL nr. 97/23.10.2015 pentru completarea HCL nr. 74/31.07.2015 privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Legii nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice
» HCL nr. 98/23.10.2015 privind stabilierea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public
» Anexa 1 la HCL nr. 98/23.10.2015
» Anexa 2 la HCL nr. 98/23.10.2015
» Anexa 3 la HCL nr. 98/23.10.2015
» HCL nr. 99/23.10.2015 privind modificarea si completarea HCL nr. 20 si 21 din 09 februarie 2015
» HCL nr. 100/23.10.2015 privind aprobarea planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2015 - 2016 pe reteaua drumurilor de interes local din comuna Frecatei, judetul Tulcea
» Anexa la HCL nr. 100/23.10.2015
» HCL nr. 101/04.11.2015 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei, judetul Tulcea, precum si a personalului contractual
» Anexa 1 la HCL nr. 101/04.11.2015
» Anexa 2 la HCL nr. 101/04.11.2015
» HCL nr. 102/04.11.2015 privind aprobarea participarii comunei Frecatei ca membru la constituirea Asociatiei G.A.L. Razim
» HCL nr. 103/04.11.2015 privind implementarea proiectului "Infiintarea retelei publice de apa uzata comuna Frecatei, judetul Tulcea"
» HCL nr. 104/04.11.2015 privind implementarea proiectului "Modernizare si extindere retea apa in comuna Frecatei"
» HCL nr. 105/04.11.2015 privind implementarea proiectului "Modernizare infrastructura strazi intravilane comuna Frecatei"
» HCL nr. 106/04.11.2015 privind inscrierea in inventarul domeniului public al comunei Frecatei, judetul Tulcea a unei suprafete de teren
» HCL nr. 107/04.11.2015 privind dezlipirea unei suprafate de teren din intravilanul localitatii Cataloi, comunei Frecatei, judetul Tulcea si trecerea acesteia din domeniul privat in domeniul public al comunei Frecatei
» HCL nr. 108/04.11.2015 privind repararea si consolidarea gardului ce imprejmuieste cimitirul din localitatea Telita, care apartine domeniului public al comunei Frecatei
» HCL nr. 109/04.11.2015 privind modificarea listei de investitii pe anul 2015
» 2014
» 2013
» 2012