• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Frecăţei: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 65/28-06-2022 privind acordul auto si pietonal pentru drumul stradal DS 621, din sat Cataloi, la obiectivul de investitie „INFIINTARE SPALATORIE AUTO SELF SERVICE”, beneficiar SC LIVADA LUI CEZAR SRL 10-07-2022    - -
HCL 64/28-06-2022 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice in fazele PT si DTAC pentru obiectivul de investitie: „EXTINDERE RETEA CANALIZARE PE STR. 621, DS 706 SI DE 657, SAT CATALOI, COMUNA FRECATEI, JUDEȚUL TULCEA” 10-07-2022    - -
HCL 63/28-06-2022 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice in fazele PT si DTAC pentru obiectivul de investitie: „Realizare Cresa in localitatea Frecatei, comuna Frecatei, județul Tulcea” 10-07-2022    - -
HCL 62/28-06-2022 privind insusirea unor situatii de plata precum si ajustarea preturilor in vederea decontarii acestora pentru obiectivele de investitii in curs de implementare, derulate de UAT Comuna Frecatei 10-07-2022    - -
HCL 61/28-06-2022 privind aprobarea proiectului “Sistem ITS în Comuna Frecăței, județul Tulcea” și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local, I.1.2 10-07-2022    - -
HCL 60/28-06-2022 privind aprobarea proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIRE „SEDIU PRIMĂRIE”, ÎN SAT FRECĂȚEI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA” și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local, I.3 10-07-2022    - -
HCL 59/28-06-2022 privind implementarea proiectului „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COM. FRECATEI , JUD. TULCEA” 10-07-2022    - -
HCL 58/28-06-2022 privind implementarea proiectului „ ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU INTERVENTII DE REDUCERE A IMPACTULUI NEGATIV ASUPRA MEDIULUI, COMUNA FRECATEI” 10-07-2022    - -
HCL 57/28-06-2022 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022 10-07-2022    - -
HCL 56/08-06-2022 Privind incheierea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației ”I m a single dog” 08-07-2022    - -
HCL 55/08-06-2022 privind insusirea unor situatii de plata in vederea decontarii acestora pentru obiectivele de investitii in curs de implementare derulate de UAT Comuna Frecatei 08-07-2022    - -
HCL 54/08-06-2022 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022 08-07-2022    - -
HCL 53/20-05-2022 privind aprobarea documentatiei actualizate in faza de studio de fezabilitate (S.F.) a devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: “EXTINDERE RETEA CANALIZARE PE STR. DS. 621, DS. 706 SI DE 657, SAT CATALOI, COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA” 22-06-2022    - -
HCL 52/20-05-2022 privind aprobarea prețului la apa potabilă, transportată și distribuită în comuna Frecatei pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă practicat de Societatea Comerciala Gospodarirea Apelor si Serviciilor Frecatei SRL, judetul Tulcea 22-06-2022    - -
HCL 51/20-05-2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 26 din data de 29.01.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al primarului comunei Frecatei, județul Tulcea, precum si reglementarea unor dispozitii referitoare la indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica alese potrivit OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 22-06-2022    - -
HCL 50/20-05-2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a finalizarii obiectivului de investitie: „EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN COMUNA FRECATEI, JUD. TULCEA” 22-06-2022    - -
HCL 49/20-05-2022 privind insusirea unor situatii de plata in vederea decontarii acestora pentru obiectivele de investitii in curs de implementare derulate de UAT Comuna Frecatei 22-06-2022    - -
HCL 48/20-05-2022 cu privire la aprobarea solicitarii prelungirii scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi mici si Mijlocii-SA pentru proiectul: „MODERNIZAREA SI EXTINDEREA RETELEI PUBLICE DE APA SI INFIINTAREA RETELEI PUBLICE DE APA UZATA IN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA” finantat din PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 ‐ 2020, SUBMĂSURA 7.2 ‐ Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mica Aria de aplicabilitate ‐ teritoriul ITI Delta Dunarii 22-06-2022    - -
HCL 47/20-05-2022 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022 22-06-2022    - -
HCL 46/15-04-2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investitii ”Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Frecatei, jud. Tulcea”in vederea participarii la Programul National de Investitii ”Anghel Saligny” 24-04-2022    - -
HCL 45/15-04-2022 privind aprobarea documentatiilor si a rapoartelor de evaluare in vederea concesionarii, prin licitatie publica a unor terenuri, aparţinând domeniului privat al Comunei Frecatei, judetul Tulcea 24-04-2022    - -
HCL 44/15-04-2022 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Frecatei pentru a face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Frecatei 24-04-2022    - -
HCL 43/15-04-2022 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Frecatei, județul Tulcea a unor terenuri, situate in extravilanul si intravilanul, comunei Frecatei, judetul Tulcea 24-04-2022    - -
HCL 42/15-04-2022 privind prelungirea, prin act aditional, a duratei contractului de finantare nr. C0720E0I0031923800007/30.12.2019 incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale 24-04-2022    - -
HCL 41/15-04-2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 a Societatii Comerciale Gospodarirea Apelor si Serviciilor Frecatei si a bilantului pe anul 2020, asociat unic Consiliul Local Frecatei 24-04-2022    - -
HCL 40/15-04-2022 cu privire la aprobarea prelungirii scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi mici si Mijlocii-SA- Filiala FNGCIMM Bucuresti pentru proiectul: „REALIZARE GRADINITA IN SAT CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA” finantat din PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 ‐ 2020, SUBMĂSURA 7.2 ‐ Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mica Aria de aplicabilitate ‐ teritoriul ITI Delta Dunarii 24-04-2022    - -
HCL 39/15-04-2022 privind aprobarea modificarii si completarii Inventarului domeniului privat al comunei Frecatei, judetul Tulcea, prin inventarierea unor bunuri imobile, terenuri 24-04-2022    - -
HCL 38/15-04-2022 privind instituirea unui drept de folosinta gratuita in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. 24-04-2022    - -
HCL 37/15-04-2022 privind aprobarea nomenclatorului stradal al localitatilor apartinand Comunei Frecatei, judetul Tulcea 24-04-2022    - -
HCL 36/15-04-2022 privind desemnarea dlui. Naiman Marian – Primarul Comunei Frecatei, judetul Tulcea sa efectuieze actele si faptele juridice necesare pentru ducerea la indeplinirii a Hotararii Consiliului Local Frecatei nr. 13 din data de 21 martie 2008 24-04-2022    - -
HCL 35/15-04-2022 Privind dezmembrarea imobilului proprietate Privata a Comunei Frecatei, identificat cu numar cadastral 32184, in 5 loturi distincte 24-04-2022    - -
HCL 34/15-04-2022 privind înregistrarea Primăriei comunei Frecatei, județul Tulcea în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacția on-line 24-04-2022    - -
HCL 33/15-04-2022 privind insusirea unor situatii de plata in vederea decontarii acestora pentru obiectivele de investitii in curs de implementare derulate de UAT Comuna Frecatei 24-04-2022    - -
HCL 32/15-04-2022 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022 24-04-2022    - -
HCL 31/15-04-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2022 – iulie 2022 24-04-2022    - -
HCL 30/09-03-2022 privind revocarea HCL nr. 143/22.12.2021 privind inscrierea in domeniul public a obiectivului de investitii: “Dispensar medical uman Telita” si „Imprejmuire cimitir Ortodox din localitatea Cataloi” 02-04-2022    - -
HCL 29/09-03-2022 privind aprobarea numarului de burse scolare pentru elevii Scolii Gimnaziale Frecatei, comuna Frecatei, pentru anul scolar 2021-2022 02-04-2022    - -
HCL 28/09-03-2022 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022 02-04-2022    - -
HCL 27/09-03-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru data de 09.03.2022 02-04-2022    - -
HCL 26/01-03-2022 privind aprobarea asigurarii cheltuielilor obiectivului de investitii: “MODERNIZARE INFRASTRUCTURA STRADALA, INTRAVILANE COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA” 12-03-2022    - -
HCL 25/01-03-2022 privind aprobarea contractului de delegare de gestiune catre Gospodarirea Apelor si Serviciilor Frecatei SRL, actionar unic Consiliul Local Frecatei 12-03-2022    - -
HCL 24/01-03-2022 privind însușirea contractelor încheiate de Comuna Frecăței în perioada 15.12.2021 – 01.02.2022 12-03-2022    - -
HCL 23/01-03-2022 privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul II, III si IV al anului 2021 12-03-2022    - -
HCL 22/01-03-2022 privind aprobarea suportarii din bugetul local Frecatei al prestatiilor privind colectarea deseurilor menajere pentru anul 2021 12-03-2022    - -
HCL 21/01-03-2022 privind aprobarea documentatiei in vederea concesionarii, prin licitatie publica a unui teren, aparţinând domeniului privat al Comunei Frecatei, situat în localitatea Telita, comuna Frecăţei, judetul Tulcea 12-03-2022    - -
HCL 20/01-03-2022 privind insusirea Deciziei nr. 2 din 11 ianuarie 2022 si a Raportului de control nr. 62077 din 17 decembrie 2021, incheiat in urma actiunii de control al situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al societatii SC Gospodarirea Apelor si Serviciilor Frecatei SRL, actionar unic Comuna Frecatei 12-03-2022    - -
HCL 19/01-03-2022 privind aprobarea plati cuantumului cotizatiei incepand cu anul 2022 catre asociatiile din care UAT Comuna Frecatei face parte 12-03-2022    - -
HCL 18/01-03-2022 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022 12-03-2022    - -
HCL 17/10-02-2022 privind modernizarea sistemului de incalzire in cadrul Scolii (gradinita) Telita si a Caminului Cultural Frecatei, in temeiul art. 7 din Legea 98/2016 21-02-2022    - -
HCL 16/10-02-2022 privind participarea Comunei Frecăţei la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pe anul 2022 21-02-2022    - -
HCL 15/10-02-2022 privind desemnarea dlui. Naiman Marian – Primarul Comunei Frecatei, judetul Tulcea sa efectuieze actele si faptele juridice necesare pentru ducerea la indeplinirii a Hotararii Consiliului Local Frecatei nr. 13 din data de 21 martie 2008 21-02-2022    - -
HCL 14/10-02-2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea pe anul 2022 21-02-2022    - -
HCL 13/27-01-2022 privind aprobarea organizării si functionarii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Frecăţei, pentru anul şcolar 2022 - 2023 13-02-2022    - -
HCL 12/27-01-2022 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Frecatei, pentru perioada iulie-decembrie 2021 13-02-2022    - -
HCL 11/27-01-2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 a Societatii Comerciale Gospodarirea Apelor si Serviciilor Frecatei, asociat unic Consiliul Local Frecatei 13-02-2022    - -
HCL 10/27-01-2022 privind aprobarea modificării art. 1 alin. (2) din HCL nr. 08/2013 pentru însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 13-02-2022    - -
HCL 9/27-01-2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a finalizarii obiectivului de investitie: „REABILITARE DISPENSAR MEDICAL(UMAN) FRECATEI, COM. FRECATEI, JUD. TULCEA” Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea 13-02-2022    - -
HCL 8/27-01-2022 privind aprobarea listei de investitii 2022 cu finantare din bugetul local 13-02-2022    - -
HCL 7/27-01-2022 privind insusirea unor situatii de plata in vederea decontarii acestora pentru obiectivele de investitii in curs de implementare derulate de UAT Comuna Frecatei 13-02-2022    - -
HCL 6/27-01-2022 privind participarea U.A.T COMUNA FRECATEI la Planul National de Redresare si Rezistenta(PNRR) 13-02-2022    - -
HCL 5/27-01-2022 cu privire la aprobarea solicitarii prelungirii scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi mici si Mijlocii-SA pentru proiectul: „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ, INTRAVILANE COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA” finantat din PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 ‐ 2020, SUBMĂSURA 7.2 ‐ Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mica Aria de aplicabilitate ‐ teritoriul ITI Delta Dunarii 13-02-2022    - -
HCL 4/27-01-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2022 – aprilie 2022 13-02-2022    - -
HCL 3/05-01-2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local si a excedentului bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii din anul 2021 22-01-2022    - -
HCL 2/05-01-2022 privind aprobarea casării unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar 22-01-2022    - -
HCL 1/05-01-2022 privind aprobarea listei de investitii 2022 cu finantare din bugetul local 22-01-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină