• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Frecăţei

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
65 28-06-2022 MITU PAUL, Viceprimar; privind acordul auto si pietonal pentru drumul stradal DS 621, din sat Cataloi, la obiectivul de investitie „INFIINTARE SPALATORIE AUTO SELF SERVICE”, beneficiar SC LIVADA LUI CEZAR SRL da 2022-06-28   -
64 28-06-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice in fazele PT si DTAC pentru obiectivul de investitie: „EXTINDERE RETEA CANALIZARE PE STR. 621, DS 706 SI DE 657, SAT CATALOI, COMUNA FRECATEI, JUDEȚUL TULCEA” da 2022-06-28   -
63 28-06-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice in fazele PT si DTAC pentru obiectivul de investitie: „Realizare Cresa in localitatea Frecatei, comuna Frecatei, județul Tulcea” da 2022-06-28   -
62 28-06-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind insusirea unor situatii de plata precum si ajustarea preturilor in vederea decontarii acestora pentru obiectivele de investitii in curs de implementare, derulate de UAT Comuna Frecatei da 2022-06-28   -
61 28-06-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea proiectului “Sistem ITS în Comuna Frecăței, județul Tulcea” și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local, I.1.2 da 2022-06-28   -
60 28-06-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIRE „SEDIU PRIMĂRIE”, ÎN SAT FRECĂȚEI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA” și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local, I.3 da 2022-06-28   -
59 28-06-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind implementarea proiectului „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COM. FRECATEI , JUD. TULCEA” da 2022-06-28   -
58 28-06-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind implementarea proiectului „ ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU INTERVENTII DE REDUCERE A IMPACTULUI NEGATIV ASUPRA MEDIULUI, COMUNA FRECATEI” da 2022-06-28   -
57 28-06-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022 da 2022-06-28   -
56 08-06-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; Privind incheierea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației ”I m a single dog” da 2022-06-08   -
55 08-06-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind insusirea unor situatii de plata in vederea decontarii acestora pentru obiectivele de investitii in curs de implementare derulate de UAT Comuna Frecatei da 2022-06-08   -
54 08-06-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022 da 2022-06-08   -
53 12-05-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea documentatiei actualizate in faza de studio de fezabilitate (S.F.) a devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: “EXTINDERE RETEA CANALIZARE PE STR. DS. 621, DS. 706 SI DE 657, SAT CATALOI, COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA” da 2022-05-12   -
52 12-05-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea prețului la apa potabilă, transportată și distribuită în comuna Frecatei pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă practicat de Societatea Comerciala Gospodarirea Apelor si Serviciilor Frecatei SRL, judetul Tulcea da 2022-05-12   -
51 12-05-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 26 din data de 29.01.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al primarului comunei Frecatei, județul Tulcea, precum si reglementarea unor dispozitii referitoare la indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica alese potrivit OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene da 2022-05-12   -
50 12-05-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a finalizarii obiectivului de investitie: „EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN COMUNA FRECATEI, JUD. TULCEA” da 2022-05-12   -
49 12-05-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind insusirea unor situatii de plata in vederea decontarii acestora pentru obiectivele de investitii in curs de implementare derulate de UAT Comuna Frecatei da 2022-05-12   -
48 12-05-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; cu privire la aprobarea solicitarii prelungirii scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi mici si Mijlocii-SA pentru proiectul: „MODERNIZAREA SI EXTINDEREA RETELEI PUBLICE DE APA SI INFIINTAREA RETELEI PUBLICE DE APA UZATA IN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA” finantat din PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 ‐ 2020, SUBMĂSURA 7.2 ‐ Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mica Aria de aplicabilitate ‐ teritoriul ITI Delta Dunarii da 2022-05-12   -
47 12-05-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022 da 2022-05-12   -
46 07-04-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investitii ”Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Frecatei, jud. Tulcea”in vederea participarii la Programul National de Investitii ”Anghel Saligny” da 2022-04-07   -
45 07-04-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea documentatiilor si a rapoartelor de evaluare in vederea concesionarii, prin licitatie publica a unor terenuri, aparţinând domeniului privat al Comunei Frecatei, judetul Tulcea da 2022-04-07   -
44 07-04-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Frecatei pentru a face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Frecatei da 2022-04-07   -
43 07-04-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Frecatei, județul Tulcea a unor terenuri, situate in extravilanul si intravilanul, comunei Frecatei, judetul Tulcea da 2022-04-07   -
42 07-04-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind prelungirea, prin act aditional, a duratei contractului de finantare nr. C0720E0I0031923800007/30.12.2019 incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale da 2022-04-07   -
41 07-04-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 a Societatii Comerciale Gospodarirea Apelor si Serviciilor Frecatei si a bilantului pe anul 2020, asociat unic Consiliul Local Frecatei da 2022-04-07   -
40 07-04-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; cu privire la aprobarea prelungirii scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi mici si Mijlocii-SA- Filiala FNGCIMM Bucuresti pentru proiectul: „REALIZARE GRADINITA IN SAT CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA” finantat din PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 ‐ 2020, SUBMĂSURA 7.2 ‐ Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mica Aria de aplicabilitate ‐ teritoriul ITI Delta Dunarii da 2022-04-07   -
39 07-04-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea modificarii si completarii Inventarului domeniului privat al comunei Frecatei, judetul Tulcea, prin inventarierea unor bunuri imobile, terenuri da 2022-04-07   -
38 07-04-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind instituirea unui drept de folosinta gratuita in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. da 2022-04-07   -
37 07-04-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea nomenclatorului stradal al localitatilor apartinand Comunei Frecatei, judetul Tulcea da 2022-04-07   -
36 07-04-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind desemnarea dlui. Naiman Marian – Primarul Comunei Frecatei, judetul Tulcea sa efectuieze actele si faptele juridice necesare pentru ducerea la indeplinirii a Hotararii Consiliului Local Frecatei nr. 13 din data de 21 martie 2008 da 2022-04-07   -
35 07-04-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; Privind dezmembrarea imobilului proprietate Privata a Comunei Frecatei, identificat cu numar cadastral 32184, in 5 loturi distincte da 2022-04-07   -
34 07-04-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind înregistrarea Primăriei comunei Frecatei, județul Tulcea în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacția on-line da 2022-04-07   -
33 07-04-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind insusirea unor situatii de plata in vederea decontarii acestora pentru obiectivele de investitii in curs de implementare derulate de UAT Comuna Frecatei da 2022-04-07   -
32 07-04-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022 da 2022-04-07   -
31 21-02-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2022 – iulie 2022 da 2022-02-21   -
30 21-02-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind revocarea HCL nr. 143/22.12.2021 privind inscrierea in domeniul public a obiectivului de investitii: “Dispensar medical uman Telita” si „Imprejmuire cimitir Ortodox din localitatea Cataloi” da 2022-02-21   -
29 28-02-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea numarului de burse scolare pentru elevii Scolii Gimnaziale Frecatei, comuna Frecatei, pentru anul scolar 2021-2022 da 2022-02-28   -
28 07-03-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022 da 2022-03-07   -
27 09-03-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru data de 09.03.2022 da 2022-03-09   -
26 01-03-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea asigurarii cheltuielilor obiectivului de investitii: “MODERNIZARE INFRASTRUCTURA STRADALA, INTRAVILANE COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA” da 2022-03-01   -
25 18-01-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea contractului de delegare de gestiune catre Gospodarirea Apelor si Serviciilor Frecatei SRL, actionar unic Consiliul Local Frecatei da 2022-01-18   -
24 21-02-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind însușirea contractelor încheiate de Comuna Frecăței în perioada 15.12.2021 – 01.02.2022 da 2022-02-21   -
23 20-01-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul II, III si IV al anului 2021 da 2022-01-20   -
22 02-02-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea suportarii din bugetul local Frecatei al prestatiilor privind colectarea deseurilor menajere pentru anul 2021 da 2022-02-02   -
21 03-02-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea documentatiei in vederea concesionarii, prin licitatie publica a unui teren, aparţinând domeniului privat al Comunei Frecatei, situat în localitatea Telita, comuna Frecăţei, judetul Tulcea da 2022-02-03   -
20 03-02-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind insusirea Deciziei nr. 2 din 11 ianuarie 2022 si a Raportului de control nr. 62077 din 17 decembrie 2021, incheiat in urma actiunii de control al situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al societatii SC Gospodarirea Apelor si Serviciilor Frecatei SRL, actionar unic Comuna Frecatei da 2022-02-03   -
19 21-02-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea plati cuantumului cotizatiei incepand cu anul 2022 catre asociatiile din care UAT Comuna Frecatei face parte da 2022-02-21   -
18 21-02-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022 da 2022-02-21   -
17 03-02-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind modernizarea sistemului de incalzire in cadrul Scolii (gradinita) Telita si a Caminului Cultural Frecatei, in temeiul art. 7 din Legea 98/2016 da 2022-02-03   -
16 03-02-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind participarea Comunei Frecăţei la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pe anul 2022 da 2022-02-03   -
15 03-02-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind desemnarea dlui. Naiman Marian – Primarul Comunei Frecatei, judetul Tulcea sa efectuieze actele si faptele juridice necesare pentru ducerea la indeplinirii a Hotararii Consiliului Local Frecatei nr. 13 din data de 21 martie 2008 da 2022-02-03   -
14 03-02-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea pe anul 2022 da 2022-02-03   -
13 20-01-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea organizării si functionarii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Frecăţei, pentru anul şcolar 2022 - 2023 da 2022-01-20   -
12 20-01-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Frecatei, pentru perioada iulie-decembrie 2021 da 2022-01-20   -
11 20-01-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 a Societatii Comerciale Gospodarirea Apelor si Serviciilor Frecatei, asociat unic Consiliul Local Frecatei da 2022-01-20   -
10 20-01-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea modificării art. 1 alin. (2) din HCL nr. 08/2013 pentru însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare da 2022-01-20   -
9 20-01-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a finalizarii obiectivului de investitie: „REABILITARE DISPENSAR MEDICAL(UMAN) FRECATEI, COM. FRECATEI, JUD. TULCEA” Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea da 2022-01-20   -
8 20-01-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea listei de investitii 2022 cu finantare din bugetul local da 2022-01-20   -
7 20-01-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind insusirea unor situatii de plata in vederea decontarii acestora pentru obiectivele de investitii in curs de implementare derulate de UAT Comuna Frecatei da 2022-01-20   -
6 20-01-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind participarea U.A.T COMUNA FRECATEI la Planul National de Redresare si Rezistenta(PNRR) da 2022-01-20   -
5 20-01-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; cu privire la aprobarea solicitarii prelungirii scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi mici si Mijlocii-SA pentru proiectul: „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ, INTRAVILANE COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA” finantat din PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 ‐ 2020, SUBMĂSURA 7.2 ‐ Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mica Aria de aplicabilitate ‐ teritoriul ITI Delta Dunarii da 2022-01-20   -
4 20-01-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2022 – aprilie 2022 da 2022-01-20   -
3 01-01-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local si a excedentului bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii din anul 2021 da 2022-01-01   -
2 01-01-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea casării unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar da 2022-01-01   -
1 01-01-2022 NAIMAN MARIAN, Primar; privind aprobarea listei de investitii 2022 cu finantare din bugetul local da 2022-01-01   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină